Dies des del Referèndum de l'u d'octubre de 2017

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

11/24/2013

ANC - DECLARACIÓ DE NOVEMBRE / NOVEMBER DECLARATIONEl Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana, reunit en sessió ordinària el dia 16 de novembre de 2013, a Barcelona, tenint en compte els moments transcendents que s’hauran d’afrontar en el futur immediat, ha aprovat el seu posicionament,  que vol fer públic amb aquesta

The National Secretariat of the Catalan National Assembly, meeting in regular session on November 16, 2013 in Barcelona, ​​and considering the momentous issues that will have to be dealt with in the immediate future, has adopted its position, and makes it public by means of this

DECLARACIÓ DE NOVEMBRE

NOVEMBER  DECLARATION

PREÀMBUL
L'Assemblea Nacional Catalana és una organització popular, unitària, plural i democràtica, fonamentada en la democràcia de base i en la unitat d'acció, i integrada per persones que volem que Catalunya esdevingui un estat independent.
PREAMBLE
The National Assembly Catalan is a popular, unitary, plural and democratic organization, based on grassroots democracy and unity of action, and composed of people who want Catalonia to become an independent state.
L'11 de setembre de 2012, l’Assemblea Nacional Catalana va demostrar la capacitat de mobilització del poble català. I ho va fer amb una gran manifestació que va reunir més d'un milió i mig de persones als carrers de Barcelona. L'11 de setembre de 2013 hem tornat a demostrar no només capacitat de mobilització, sinó també d'organització, en repartir-nos ordenadament dos milions de persones al llarg del país, tot formant una cadena de més de 400 quilòmetres.
On 11 September 2012, the Catalan National Assembly demonstrated the Catalan people’s ability to mobilize. And it did so with a huge demonstration that gathered more than one million and a half people in the streets of Barcelona. On 11 September 2013, we again demonstrated the ability not just to mobilize but to also organize, by spreading two million people across the country in an orderly way, to form a chain over 400 km long.
Aquestes multitudinàries mobilitzacions populars, i l'immens impacte que han aconseguit als mitjans de comunicació d’arreu del món, han posat la independència de Catalunya en el centre del debat polític i han col·locat la qüestió catalana damunt de la taula de les principals cancelleries del món.
These massive popular demonstrations, and the enormous impact they achieved in the media around the world, have put the independence of Catalonia in the centre of the political debate and have placed the Catalan issue on the tables of the world’s main foreign ministries.
El resultat de les eleccions del 25 de novembre de 2012 i tots els estudis demoscòpics solvents acrediten l’ampli suport de la ciutadania de Catalunya a l’exercici del dret a decidir. Però encara més, la voluntat de constituir Catalunya com a un nou estat independent ja és l’opció majoritària entre la ciutadania catalana.
The result of the 25 November 2012 elections and all solvent public opinion surveys attest to the ample support of the citizens of Catalonia for exercising the right of self-determination. Moreover, the desire for Catalonia to become a new independent state is the Catalan citizen’s majority option.
Ni el fracàs de l’Estatut de 2005-2006 ni la crisi econòmica són elements suficients per explicar per què hem arribat a aquesta situació. Com molts altres països d’Europa, vivim una crisi de valors polítics tradicionals i de model de societat. En el nostre cas, això es complementa amb la reivindicació nacional catalana, mai resolta per l’Estat espanyol; un estat amb preocupants dèficits democràtics i amb una incapacitat històrica de repensar-se ell mateix en clau plurinacional.
Neither the failure of the 2005-2006 Statute nor the economic crisis suffice, in themselves, to explain why we have reached this situation. Like many other European countries, we are living through a crisis of traditional political values ​​and of the social model. In our case, this is complemented by Catalonia’s national demand, unresolved by Spain, a state with alarming democratic deficits and a historic inability to reinvent itself as a multinational polity.
És a dir, vivim una situació de triple crisi: econòmico-social, democràtica i nacional.
In other words, we are living through three crises: economic-social, democratic and national.
La societat catalana, sense els mecanismes de poder que defineixen un estat, ha hagut de trobar altres camins per al seu progrés i la seva organització. Paradoxalment, això li ha conferit una solidesa excepcional. Només això explica que, històricament i en l'actualitat, Catalunya hagi pogut afrontar amb èxit reptes com la integració de successives onades migratòries, preservant la convivència i la cohesió social, o bé com la defensa dels més desafavorits, gràcies a la creació de xarxes socials de suport.
Catalan society, without the power mechanisms that define a state, has had to find other ways to progress and to organize itself. Paradoxically, this has given it a unique robustness. This alone explains why, historically and currently, Catalonia has been able to successfully cope with challenges such as the integration of successive waves of immigration, preserving social harmony and cohesion, and defending the underprivileged, through social networks providing support.
El poble català ha pres consciència que per lluitar contra la triple crisi que pateix li calen vertaderes eines d’estat.
The Catalan people have realized that to fight against the triple crisis real tools of state are needed.
L’autonomia que suposadament garanteix la Constitució espanyola de 1978 és un frau. Catalunya no és reconeguda com a nació, ni l’autonomia assolida li és respectada. L’ofec econòmic sistemàtic a la Generalitat, així com la recentralització i l'atac deliberat del nacionalisme espanyol contra la llengua i la cultura dels Països Catalans, és una mostra evident que l’encaix dins de l’Estat espanyol només és possible si estem disposats a desaparèixer com a nació i com a poble
The autonomy supposedly guaranteed by the 1978 Spanish Constitution is a bluff. Catalonia is not recognized as a nation, nor is the level of home rule it has achieved respected. The systematic economic throttling of the Catalan government, as well as re-centralization and Spanish nationalism’s deliberate attack against the language and culture of the Catalan-speaking lands, are clear examples that Catalonia will only fit in Spain if we are willing to disappear as a nation and as a people.

L'objectiu de l'Assemblea Nacional Catalana és recuperar la independència política de Catalunya, mitjançant la constitució d'un estat de dret, democràtic i social. L’Assemblea Nacional Catalana ha canalitzat la força de la societat civil, que empeny cap a un horitzó nacional nou i esperançador que ens permeti construir un país millor.
The aim of the Catalan National Assembly is the recovery of Catalonia’s political independence through the establishment of a democratic and social State where the rule of law prevails. The National Assembly has channelled the energy of Catalan civil society that is pushing towards a new, promising national horizon that will allows us to build a better country.
Volem un Estat català perquè, com a poble que som, hi tenim dret. Però, sobretot, el volem perquè l'entenem com una oportunitat per construir un marc propi de relacions socials, econòmiques i polítiques. Un estat al servei de les persones on els ciutadans siguin el centre de les seves polítiques públiques.
We want a Catalan state because, as a people, we have a right to one. But above all, we want it because we regard it as an opportunity to build our own framework of social, economic and political relations, a State at the people’s service, in which the citizens will be at the centre of public policies.
Som en un món cada cop més interdependent, però on cap estat renuncia a la seva independència. En aquest món, els catalans volem participar amb veu pròpia en la construcció europea, perquè creiem en la diversitat, la llibertat i la igualtat de les persones i dels pobles. Altrament, Catalunya té totes les condicions per esdevenir un estat perfectament viable i pròsper en termes econòmics. I aspira legítimament a compartir les transformacions que Europa haurà d’afrontar per resoldre la comuna crisi estructural i de valors actual, que és profunda i preocupant. Res d’això és possible si som una simple regió espanyola.
We live in an increasingly interdependent world, but where no state waives its own independence. In this world, the Catalans want to take part with our own voice in building Europe, because we believe in diversity, freedom and in the equality of individuals and peoples. Moreover, Catalonia fulfils all the conditions to be able to become a perfectly viable and prosperous state in economic terms, and legitimately aspires to share the changes that Europe must face to overcome the current common crisis of structures and values, which is deep and disturbing. None of this is possible if we are simply a Spanish region.
Les forces polítiques han d’aparcar els tacticismes partidistes i han de pensar en el bé comú. Per això, cal que actuïn amb la màxima unitat possible per encarar amb força l'etapa definitiva del procés d'independència. La unitat es pot expressar, segons les circumstàncies, configurant un govern d’àmplia unitat, en forma d’amplis acords parlamentaris, de llistes unitàries d’ampli espectre, o bé compartint punts programàtics relatius al futur polític de Catalunya. En tot cas, i en darrera instància, correspon als partits polítics i al seu sentit de la responsabilitat concretar, de la millor forma possible, com s’ha d’expressar la unitat que considerem que en aquests moments reclama la ciutadania.
Catalonia’s political forces need to put aside their partisan tactics and think about the common good. This is why they need to work with the greatest possible unity to firmly face the final stage of the process to independence. Unity can be expressed, depending on the circumstances, by forming a broad unity government, by means of wide-ranging parliamentary agreements, by means of broad united election lists, or by sharing programmatic positions regarding Catalonia’s political future. In any event and in the last analysis, it is up to the political parties and their sense of responsibility to specify, in the most appropriate way, how to express the unity which we believe citizens currently call for.
Sabem d’on venim i on volem anar, però cal dir també com podem arribar-hi. Per això, en el moment actual del debat polític, l’Assemblea Nacional Catalana creu necessari assenyalar uns punts que considera irrenunciables.
We know where we come from and where we are going, but we must also say how we can get there. This is why, at the present stage in the political debate, the Catalan National Assembly considers it is necessary to underline a number of points it feels are inalienable.
Som davant d’un debat estrictament polític, sense limitacions jurídiques. En democràcia, només al poble de Catalunya li correspon decidir sobre el seu futur polític. En aquest sentit, la celebració d’una consulta sobre la independència del nostre país és un objectiu irrenunciable que no pot ser objecte de retards ni d’abaratiments.
We are facing a strictly political debate, with no legal constraints. In democracy, it is only up to the people of Catalonia to decide on its political future. In this regard, holding a referendum on the independence of our country is an essential objective that cannot be subject to delays or watering-down
Per tot això, el Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana fa pública aquesta
PRESA DE POSICIÓ:
For all these reasons, the National Secretariat of the Catalan National Assembly make public its
POSITION:
1. La celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya durant l’any 2014 és irrenunciable.
1. A referendum on the political future of Catalonia must of necessity be held in 2014.
2. La consulta ha de tenir lloc al més aviat possible, preferentment abans del 31 de maig de 2014, i s’ha de convocar en el moment que es concreti el marc legal aplicable.
2. The referendum must take place as soon as possible, preferably before 31 May 2014, and must be convened as soon as the applicable legal framework has been defined.
3. La petició del Parlament de Catalunya al Congrés dels Diputats de poder organitzar la consulta no pot servir d’excusa per demorar-la. El Parlament ha de fixar una data límit per rebre’n resposta. Passada aquesta data cal aplicar la Declaració de Sobirania i del Dret a Decidir del poble de Catalunya, aprovada pel Parlament el 23 de gener d’enguany i convocar la consulta d’acord amb la legislació catalana.
3. The request addressed by the Parliament of Catalonia to the Spanish Congress of Deputies to be able to organise the referendum must not be used as an excuse for delaying it. Parliament should fix a deadline to receive a reply. After this date, the Declaration of Sovereignty and the Right to Decide of the People of Catalonia, adopted by Parliament on 23 January this year, should be applied and the referendum convened under Catalan law.
4. La consulta ha de tenir una sola pregunta, directa i clara, que s’ha de poder respondre de forma afirmativa o negativa, i ha de preguntar explícitament sobre la independència de Catalunya. Qualsevol altra possibilitat seria un frau, ja que el resultat no seria determinant i podria no ser reconegut per la comunitat internacional. En aquest sentit, l'Assemblea Nacional Catalana proposa la següent pregunta: “Vol que Catalunya sigui un Estat independent?”
4. The referendum has to be a single, direct and clear question, to which an affirmative or negative answer can be given, and has to specifically ask about the independence of Catalonia. Any other possibility would be a fraud, because the result would not be decisive and might not be recognized by the international community. To this end, the Catalan National Assembly proposes the following question: "Do you want Catalonia to be an independent state?"
5. Per encarar l'actual etapa amb garanties d'èxit és imprescindible la màxima unitat d'acció entre les institucions catalanes, la societat civil i els partits polítics. Les forces polítiques catalanes han d’actuar amb el màxim sentit de la responsabilitat i amb unitat, perquè així ho reclama una gran majoria de la ciutadania, i posant els interessos col·lectius per davant dels interessos de partit. La unitat d’acció política ha de fer-se visible amb acords parlamentaris amplis i permanents i, quan calgui, amb la formació d’un govern de concentració nacional. La unitat serà la millor eina davant dels intents permanents dels aparells de l’Estat espanyol de torpedinar el procés i per defensar les institucions en cas de dissolució o intervenció de la Generalitat.
5. To address the current phase successfully the greatest unity of action between the Catalan institutions, civil society and political parties is essential. Catalan political forces must act with the utmost sense of responsibility and with unity, for this is what the vast majority of citizens call for, and putting collective interests ahead of party interests. The unity of political action must be visible through permanent and broad parliamentary agreements and, where appropriate, with the formation of a government of national concentration. Unity is the best tool in the face of the constant attempts of the Spanish state apparatus to undermine the process, and to defend our institutions should the Catalan government be dissolved or intervened.
6. Les eleccions europees del 25 de maig de 2014 seran un repte i una oportunitat per a Catalunya. Caldrà mobilitzar-se per assolir una participació tan alta com sigui possible, perquè la nostra determinació nacional serà observada i valorada pels països europeus en funció dels vots obtinguts per les candidatures favorables a la consulta i a la independència. L’Assemblea Nacional Catalana crida, doncs, a treballar des d’ara per fer possible una candidatura d’ampli espectre sociopolític, que pugui tenir el suport del màxim nombre de forces polítiques i de moviments populars.
6. The May 25 2014 European elections will be a challenge and an opportunity for Catalonia. Mobilization will be needed to achieve as high a level of participation as possible, because our national determination will be observed and evaluated by European countries as a function of the votes obtained by the candidates supporting the referendum and independence. The Catalan National Assembly thus makes a call for to work from this moment on, to build a list with a broad socio-political base, which can have the support of as many political parties and popular movements as possible.
7. L’Assemblea Nacional Catalana seguirà amb atenció l’evolució de la situació i, si cal, convocarà noves mobilitzacions per garantir el dret democràtic de la ciutadania a ser consultada de forma clara sobre el futur de Catalunya i per defensar les nostres institucions nacionals.
Barcelona, 23 de novembre de 2013

7. The Catalan National Assembly will closely monitor developments and will call, if need be, for new demonstrations to ensure the democratic right of citizens to be clearly asked about the future of Catalonia and to defend our national institutions.
Barcelona, ​​November 23, 2013

Baròmetre de l'ús del català a Internet