Dies des del Referèndum de l'u d'octubre de 2017

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

3/09/2012

L'ofensiva judicial al model lingüísticoescolar de Catalunya


  • Sentència de la Sala 2a del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, número 602/2011, de 20 de setembre de 2011), http://tsj.vlex.es/vid/-346395370, es refereix a la Llei 12/2009, d'Educació,  http://www.gencat.cat/educacio/lleieducacio/cat/articulat.htm diu, entre altres coses, que "El derecho a recibir la primera enseñanza en la lengua habitual ya se reconocía en el art. 14.2 de la Llei 7/1983 [de Normalització Lingüística de Catalunya] y en el 21.1 de la Ley 1/1998 [de Política Lingüística a Catalunya]..." "(El) art. 11.4 de la Llei 12/2009 dispone que: 'En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les mares, els pares o els tutors dels alumnes la llengua dels quals sigui el castellà poden instar, en el moment de la matrícula, i d'acord amb el procediment que estableixi el Departament, que llurs fills hi rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua'. Dicho precepto, precisamente, no se halla incluido en el recurso de constitucionalidad número 8741-2009 [presentat per 50 diputats del Partido Popular] admitido a trámite contra otros preceptos de este ley".
  • Interlocutòria de la Sala 5a del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 8 de març de 2012, que "estima parcialmente el recurso de reposición interpuesto por el Abogado de la Generalitat de Catalunya", http://www.lamalla.cat/media/000000000002978/000000001488531.pdf 


Baròmetre de l'ús del català a Internet