Dies des del Referèndum de l'u d'octubre de 2017

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

10/13/2019

Detinguts23S


Font: https://twitter.com/AlertaSolidaria/status/1183163028600061954?s=19

DE LA PRESUMPCIÓ D'INNOCÈNCIA A L'AÏLLAMENT!

Aquesta setmana el Ministeri de I'Interior de I'Estat espanyol ha començat a notificar als 7 independentlstes ingressats a Soto del Real, des del dia 26/09/2019, que els hi aplicaran el Règïm F.I.E.S. 3BA. I a dues d'aquestes 7 persones, a més a més, han acordat que estiguin en règlm d'aïllament.

Què implica el Règlm F.I.E.S.?

El règlm F.I.E.S. és una classificacló dels Interns que permet a Instltucions penltenciàries restringir els drets dels intems. Aquests tractament dels interns ha sïgut camp de batalla per aquelles organltzacïons i entïtats que defensem els Drets Humans.

El Règlm FIES suposa:

-Intervenció DE TOTES LES COMUNICACIONS ESCRITES: Es fotocopien les cartes, també els sobres, per ambdues bandes, i es registra qui és el destinatari. Aquesta informació és reenviada a la coordlnació de Seguretat, els quais sï cal faran traduir les cartes per poder entendre-les.

-Es graven TOTES LES COMUNICACIONS ORALS: les matelxes s'envlen al coordinador de seguretat qui en desglossarà el contingut. S'anota nom, cognoms, DNI, i relació dels comunicants amb I'Intern.

-Intervenció de Illbres, revïstes, etc. És com passar un censor que valora què pot i què no pot llegir I'intern. Allò que no considerin oportú ho enviaran al coordinador de seguretat amb les dades de la persona que ha remès el lllbre i/o revista.

-Observació dlària i anotacló per part dels funcionaris del dia a dla de I'intern (amb qui parla, amb quins presos es relaciona, les passejades, les lectures, els hàblts higènics, tot).

-Control i possible gravació de les converses amb les advocades, anotant les visites amb aquests, i les dades de filiació.

El Règim FIES alhora suposa encara més restricclons: Cal autorització expressa del Director del Centre penitenciari per consultes mèdiques externes; major freqüència de canvis de mòduls o de presons, prohlbicló de fer cursos o tallers, esorcolls freqüents, restricció al nombre de llïbres que poden tenir aés, etc.

En el cas dels 7 independentistes, a banda de les restriccions genèriques que suposa la inclusió en el Règim FIES se'ls limita a poder enviar només 2 cartes a la setmana.

Cal remarcar que a dos dels set companys el centre penltenciari ha acordat limitar el temps de pati a 3 hores, això vol dir que la persona està sola a la cel· la la resta del dia, fins i tot els àpats.

Així mateix, cap dels set ha pogut encara poder fer trucades, doncs contínuament el Centre rebutja els documents presentats tal i com ells mateixos han dit que havien de ser entregats.

Ahir dia tollo/2019 a un dels companys que es troben en aïllament el van tornar a canviar de mòdul, sense avisar a la familia, la qual tenla visita avui a partir de les 18h. El canvl fet ha suposat que la família, per poder veure el seu familiar tant sols 45 minuts, després de fer més de 630 quilòmetres, havien de ser al centre penltenciari avui a les 14h si volien comunicar amb el seu familiar, si no aquesta setmana ja no haurien pogut comunicar.

Recordem que estem en un cas en que els 7 companys independentistes estan a la presó. De forma injustificada, però en condició de presó provisional, així dones no en compliment de cap pena.

Encara que estiguessin complint pena, això no implica que es puguin vulnerar els POCS drets
que entre quatre grises parets tenen les persones preses.

El règim RES suposa una restricció injustificada de les persones preses, que implica la desigualtat de tracte, i el respecte als drets humans que prohibeixen imposar o causar maltractaments, tortura, vexaclons o tractes degradants. Privar del dret a la Intimltat, dret a la sociabilització, dret a poder-se comunicar, etc. suposa una vulneració flagrant dels drets que qualsevol persona té pel mer fet de ser persona.

En el present cas encara és més flagrant, puix recordem que les persones empresonades es
troben en una sltuacló d'execepclonalltat com és la presó provisional. En aquesta categoria la restricció dels drets dels intems encara ha de ser menor; de fet la normativa internacional
(Regles Nelson Mandela) són taxatives a I'establir que les persones preses a I'espera de la presumpcl6 d'innocència seran tractats com a Innocents; els Iímlts dels drets de les persones que no estan complint condemna ha de ser més àmplla que la de les persones que compleixen condemnes.

En el present cas el Ministeri de I'Interior a través del Centre Penitenciari justifica aquesta
restrlcció de drets per «la naturalesa i gravetat dels fets presumptament comesos, vlnculats
amb organitzacions de terrorisme violent, constitueixen circumstàncies que posen de manifest un elevat nivell de perillositat i la necessitat d'adoptar mesures de control i per tant determinen la seva assignadó a un règim de vlda restrictlu».

Des d'Alerta Solidària considerem Intolerable I'aplicació del règlm FIES a qualsevol persona presa i encara menys a persones pendents de sentència, de les quais encara a dla d'avui cap Informacló concreta s'ha facilitat a les defenses per justificar ja no només la presó provisional sinó ni tant sols que justïflquin la mera lmputació.

Aturem el règim FIES defensem els Drets Humans!

Paisos Catalans, 11 d'octubre de 2019

Baròmetre de l'ús del català a Internet