Dies des del Referèndum de l'u d'octubre de 2017

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

9/30/2010

Publicacions meves (1975-2014)

1. 1975-1990
2. 1991-2000
3. 2001-2005
4. 2006-2009

Recents

(2014). "An Independent Catalonia Will Be a Good Neighbour", Geopolitical Monitor,

(2014). Review of «Fragile majorities and education: Belgium, Catalonia, Northern Ireland, and Quebec» by Marie McAndrew. Journal of Multilingual and Multicultural Development. DOI:10.1080/01434632.2014.973653

(2014). Review of English-medium instruction at universities: global challenges» by A. Doiz, D. Lasagabaster & J.M. Sierra. Journal of Multilingual and Multicultural Development, DOI:10.1080/01434632.2014.973652

Tamah Sherman and Miquel Strubell (2013). Multilingualism in companies: an introduction, Journal of Multilingual and Multicultural Development, Volume 34, Issue 6: 511-514. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01434632.2013.807269

and Isidor Marí (2013). Localisation and globalisation in Catalan companies’ language policies, Journal of Multilingual and Multicultural Development, Volume 34, Issue 6: 549-563. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01434632.2013.807272
(2013) "Normalització lingüística, ús social de la llengua i mitjans de comunicació: l'experiència de Catalunya" (capítol 7). Informe de la comunicació a Catalunya 2011–2012. Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona: 199-207. 

Williams, G; Strubell, M.; Williams, G.O. (2013). Trends in European Language Education, The Language Learning Journal, Volume 41, Issue 1, pages 5-36. DOI:10.1080/09571736.2011.567355. 

(2012) "pròleg" a Guido Sari, “El català de l’Alguer: una llengua a risc d’extinció”. Barcelona: La Busca Edicions. ISBN: 978-84-940539-1-7

(2012), "Pròleg", a Alexia Bos (ed.), Les fronteres del multilingüisme, p. 9-10. Barcelona: Editorial UOC. ISBN: 978-84-9788-995-7

(2012), "Pròleg", a Marta Rovira-Martínez, Estratègies de transmissió lingüística en famílies plurilingües, p. 9-10. Barcelona: Editorial UOC. Dip. Legal B-29.745-2012


amb Llorenç Andreu Barrachina (2012), "Pròleg", a diversos autors, Resultats del model lingüística escolar de Catalunya. L'evidència empírica, p. 9-10. Barcelona: Editorial UOC. ISBN: 978-84-695-3212-6. https://www.academia.edu/40866503/RESULTATS_DEL_MODEL_LING%C3%9C%C3%8DSTIC_ESCOLAR_DE_CATALUNYA._L_EVID%C3%88NCIA_EMP%C3%8DRICA; https://www.researchgate.net/publication/310646119_Resultats_del_model_linguistic_escolar_de_Catalunya_L%27evidencia_empirica. Video: https://www.youtube.com/watch?v=Q6TJn2c7FA0 

amb Isidor Marí (2011), "Introducció" a I. Marí i M. Strubell (eds.) La voluntat de comunicar, objectiu de les aules de llengües, p. 19-24. Barcelona: Editorial UOC.


amb Isidor Marí (2011), "L'estudi ELAN.cat, més enllà de l'anàlisi de les necessitats multilingües de l'economia catalana: perspectives d'acció". A (M. Strubell i I. Marí, ed.) Mercat global i mercat local: implicacions per al multilingüisme de l’empresa, p. 113-122. Barcelona: Editorial UOC.

amb I. Marí (eds.)(2011), Mercat global i mercat local: implicacions per al multilingüisme de l'empresa, Barcelona: Editorial UOC.

(2011) Problems and solutions for the mobility of language teachers in the European Union, ForumSprache. Die Online-Zeitschrift für Fremdsprachenforschung und Fremdsprachenunterricht, 3. Jahrgang, No 1, 2011, p. 79-99

(2011) Psicologia social, Treballs de Sociolingüística Catalana, 21, p. 169-181.

amb E. Boix (2011), Introduction, a E. Boix & M. Strubell (eds.), Democratic Policies for Language Revitalisation: the Case of Catalan, p. 1-16. London: Palgrave Macmillan. 

(2011). "La gestió de la diversitat lingüística a Europa". Actes del Simposi internacional "Situació i perspectives del plurilingüisme a Europa, organitzat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua amb motiu del 25è aniversari de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. València 6, 7 i 8 de novembre de 2008. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

(2011). "The Catalan Language", a Dominic Keown (ed.) A companion to Catalan Culture. Woodbridge (GB): Tamesis. 117-142.

(2011). "When sticking out your tongue is even ruder!" a Stickel, Gerhard (ed.) National, Regional and Minority Languages in Europe. EFNIL / Peter Lang. pp. 23-34.

(2010) 'Studying bilinguals' (review), Journal of Multilingual and Multicultural Development, 31: 3, 328-329.

(2010). Le multilinguisme dans la vie économique de la Catalogne. A (div. autors) Présence, poids et valeur des langues romanes dans la société de la connaissance / Presencia, peso y valor de las lenguas romances en la sociedad del conocimiento / Presença, peso e valores das línguas românicas na sociedade da conhecimiento. París: Union Latine: 76-102.

(2009). Informe sobre el Diagnòstic de Percepcions Catalunya - Espanya. Estudi Catalunya. Dades Globals. Estudi realitzat per DYM per a la UOC.

(2009). Informe sobre el Diagnòstic de Percepcions Catalunya - Espanya. Estudi Espanya. Dades Globals. Estudi realitzat per DYM per a la UOC.

(2009) Ernest Querol Puig, Miquel Strubell i Trueta, Llengua i reivindicacions nacionals a Catalunya. Evolució de les habilitats, dels usos i de la transmissió. Barcelona: Editorial UOC. (llarg extracte)

(2009). Universitat Oberta de Catalunya: a case study. A Proceedings of "Bi- and Multilingual Universities. European perspectives and beyond", Bozen, September 20-22 2007. pp. 111-121.

(2009).
Discussió de la ponència «La transmissió lingüística familiar intergeneracional: una proposta de model d'anàlisi», de Joaquim Torres i Pla. A Estudis de demolingüística: actes de la Primera Jornada de Demolingüística de la Xarxa CRUSCAT / F. Xavier Vila i Moreno (dir.); Eva Gomàriz i Auró (col·l.). Col·lecció: Xarxa CRUSCAT; 5. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. pp. 33-38. ISBN: 978-84-92583-32-4

(2009). Polítiques europees en educació i multilingüisme: el rol dels professors de llengües estrangeres, Revista Catalana de Pedagogia, vol.6: 37-62.

(2009). Identité et volonté d’indépendance  : comment rompre le discours hégémonique. A Lagarde, (ed.) Le discours sur les langues d’Espagne / el discurso sobre las lenguas españolas (1978-2008). Perpignan: Presses Universitaires de Perpignan.

amb Sergi Vilaró (2009). "Grenzenlos unterrichten. Ein Studie der EU". Le Trait d'Union, 51: 3-5. ch Stiftung für Eidgenässische Zusammenarbeit / Fondation CH pour la collaboration confédérale / Fondazone CH per la collaborazione confedeale / Fundaziun CH per la collavuraziun federala.

(2009). "Pròleg" a Anna Solé Mena, Multilingües des del bressol. Educar els fills en diverses llengües. Barcelona: Editorial UOC: 9-12.

*******************************************************

(2008). "El multilingüisme a Europa". III Jornada de Sociolingüística d'Alcoi. LA PLANIFICACIÓ LINGÜISTICA A ESPANYA I EUROPA. XXV ANYS DE LA LLEI D'ÚS I ENSENYAMENT DEL VALENCIÀ. 5 d'abril de 2008. 39 pp.  http://www.upv.es/contenidos/JOSOCIOL/info/U0559783.pdf

vegeu http://www.reocities.com/m_strubell/publicacions.html

(2008). Llengua i identitat a Catalunya. Informe (PDF). URL Corregit:  http://www.elpuntavui.cat/elements/documents/politica/2008/Llengua_i_identitat_a_Ca_2008_UOC.pdf

(2008). Bulls and donkeys. National identity and symbols in Catalonia and Spain. 9th Annual Joan Gili Memorial Lecture. Anglo-Catalan Society Annual Conference. Abertawe (Swansea). 26 pp.

*******************************************************

(2005)  ESP Competencia Lingüistica y Uso de la Lengua. Comportamiento lingüístico interpersonal y cambio de idioma. Hizkunea. URL: http://www.euskara.euskadi.net/r59-738/es/contenidos/informacion/artik3_1_strubell_05_10/es_10616/artik3_1_strubell_05_10.html

(2005) EUS   Hizkuntz Gaitasuna eta Hizkuntzaren Erabilpena. Hizkuntz portaera interpertsonala eta hizkuntzen ordezkapena, Hizkunea. URL: http://www.euskara.euskadi.net/r59-3693/en/contenidos/informacion/artik3_1_strubell_05_10/eu_10616/artik3_1_strubell_05_10.html   

(2005) EN   Language proficiency and language use. Interpersonal linguistic behaviour and language shift, Hizkunea. http://www.euskara.euskadi.net/r59-3693/en/contenidos/informacion/artik3_1_strubell_05_10/For earlier articles, see also: http://www.geocities.ws/m_strubell/articles.htm


Baròmetre de l'ús del català a Internet