Dies des del Referèndum de l'u d'octubre de 2017

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

2/14/2019

Els esments a la "nació" a l'Estatut


La Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovada el setembre de 2005 amb el 89% dels vots de la Cambra, fa 14 esments a les paraules "nació" i "nacional". L'Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 en té només dues.

Cliqueu aquí si cal  per llegir tot el postLa Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya

Font: https://www.parlament.cat/document/nom/07b224.pdf


PREÀMBUL

La nació catalana s’ha anat fent en el decurs del temps amb les aportacions d’energies de moltes generacions,de moltes tradicions i cultures, que hi han trobat una terra d’acollida. Catalunya ha definit una llengua i una cultura, ha modelat un paisatge, ha acollit també altres llengües i altres manifestacions culturals, s’ha obert sempre a l’intercanvi generós, ha construït un sistema de drets i llibertats, s’ha dotat de lleis pròpies i ha desenvolupat un marc de convivència solidari que aspira a la justícia social.

..

És en aquest sentit que l’Estatut és dipositari d’una memòria i guarda el record de tots els que han lluitat i dels que foren exiliats o fins i tot dels que van morir pel reconeixement dels drets nacionals de Catalunya i els drets socials dels catalans.

Però tant o més que la memòria, mouen aquest Estatut l’aspiració, el projecte i el somni d’una Catalunya sense cap mena d’entrebancs a la lliure i plena interdependència que una nació necessita avui.

La vocació i el dret dels ciutadans de Catalunya de determinar lliurement el seu futur com a poble, que el Parlament de Catalunya ha expressat reiteradament, es correspon amb l’afirmació nacional que històricament va representar la institució de la Generalitat, vigent fins al segle XVIII i després recuperada i mantinguda sense interrupció com a màxima expressió dels drets històrics de què disposa Catalunya i que aquest Estatut incorpora i actualitza.

D’aquesta manera, aquest Estatut defineix les institucions de la nació catalana i les seves relacions amb els pobles d’Espanya en un marc de lliure solidaritat ambles nacionalitats i les regions que la conformen, compatible amb el desenvolupament d’un Estat plurinacional.

De la mateixa manera, s’estableixen els vincles de relació amb Europa, on totes les comunitats nacionals han de participar de forma coresponsable en les institucions de govern i legislatives per a contribuir així a la construcció europea. 

Aquest Estatut es configura com el de Catalunya i l’Aran, atès que els ciutadans de Catalunya i les seves institucions polítiques reconeixen l’Aran com una realitat nacional amb entitat pròpia.

És per tot això que aquest Estatut estableix que: 

   Primer.- Catalunya és una nació.

 ...

TÍTOL PRELIMINAR 
ARTICLE 1. LA NACIÓ CATALANA
 1. Catalunya és una nació.

... 

ARTICLE 8. SÍMBOLS NACIONALS
    1. Són símbols nacionals de Catalunya la bandera, la festa i l’himne.

...
2. Els ciutadans de Catalunya i les seves institucions polítiques reconeixen l’Aran com una realitat nacional occitana fonamentada en la seva singularitat cultural, històrica, geogràfica i lingüística, defensada pels aranesos al llarg dels segles. Aquest Estatut reconeix, empara i respecta aquesta singularitat i reconeix l’Aran com a entitat territorial singular dins de Catalunya, la qual és objecte d’una particular protecció per mitjà d’un règim jurídic especial.


ARTICLE 54. MEMÒRIA HISTÒRICA
 1. La Generalitat i els altres poders públics de Catalunya han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita per les llibertats democràtiques i els drets nacionals i socials. Amb aquesta finalitat, han d’adoptar les iniciatives institucionals necessàries per al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució com a conseqüència de la defensa de la democràcia i l’autogovern de Catalunya

ARTICLE 134. ESPORT I LLEURE
...
b) El foment de la projecció exterior de l’esport català per a garantir que les federacions catalanes participin en competicions oficials d’àmbit europeu i internacional per mitjà de les seleccions esportives nacionals.
 

ARTICLE 167. SÍMBOLS NACIONALS
 Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre la regulació, l’ordenació, la configuració i la preservació dels símbols nacionals de Catalunya, d’acord amb el que estableix aquest Estatut.
 


 ...ooo000ooo...
 


 Estatut d’autonomia de Catalunya 2006

http://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf


El Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la ciutadania de Catalunya, ha definit [Catalunya com a nació]1 d’una manera àmpliament majoritària.

...

Article 8. Símbols de Catalunya
 [1. Catalunya, definida com a nacionalitat en l’article 1, té com a símbols nacionals la bandera, la festa i l’himne.]  1. Aquesta referència del preàmbul de l’Estatut no té eficàcia jurídica interpretativa d’acord amb el FJ 12 de la STC 31/2010, del 28 de juny.6. Aquest apartat és constitucional interpretat en els termes establerts pel FJ 12 de la STC 31/2010, del 28 de juny.
 

 

  
Baròmetre de l'ús del català a Internet