Dies des del Referèndum

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

11.28.2019

rooster

https://books.google.es/books?id=wRWXDgAAQBAJ&pg=PT98&lpg=PT98&dq=%22Maybe+a+clue+as+to+why+Brexit+flourished+in+Wiltshire+can+be+found+in+the+village+of+Pewsey,+south+of+Marlborough.+A+historic+settlement,+where+myth+has+it%C2%A0%22&source=bl&ots=U8xcKXuDG1&sig=ACfU3U1PfHGmeWmrADpmiSDmWkAEkbo7TQ&hl=ca&sa=X&ved=2ahUKEwjnzNuf-o3mAhVpDWMBHURFC98Q6AEwAHoECAEQAQ 

....Maybe a clue as to why Brexit flourished in Wiltshire can be found in the village of Pewsey, south of Marlborough. A historic settlement, where myth has it King Arthur housed his wife while he fought the Danes, its population has risen from less than a 100 recorded in the Domesday Book to around 3,500, thanks to the railway line. It can be very tough if you have to live there as a single mother, as you can see from a Wiltshire Voices film that lets the inhabitants speak for themselves. It was the home of the builder who inspired Mark Rylance's performance as Johnny 'Rooster' Byron in Jez Butterworth's Jerusalem. A 

hugely successful play in London and on Broadway, Jerusalem anticipated the fantastic longing of Brexit. Its central character around which the entire play revolves is Johnny Byron, living in a caravan, a wild outsider who attracts local youth and introduces them to drugs and permissiveness, not so much an outlaw as someone whose spirit is lawless. The play takes place on St George's day, when he has been served with his final eviction notice. Johnny 'Rooster' Byron does not personify the ambitious impulse to embark on global trade with the Anglophone world, nor a desire to reestablish posh sovereignty in parliament, nor the lure for imperial superiority, and certainly not bigotry, as he welcomes everyone for what they are, fellow travellers and migrants. Instead, he represents an ancient desire for freedom in the modern world, to tell the present social order with its town councils, rules and diets to 'fuck off'. Far from seeking control, he is bursting with the subversion of control. 'Rooster' is part hooligan, part descendant from English pagan gods, part seer offering teenagers a passage from suburban rectitude into the sublirne, part a demand for purpose, not corporate calculation. Tremendous debates about England and Englishness were galvanised by the play and by Rylance's performance as Rooster.

One aspect was little noted. Johnny 'Rooster' Byron himself does not mention England or make any ideological statement whatsoever. He revels in everything that is projected onto him, while his pure Englishness is free from any responsibility or claims about 'who we are'. He would be horrified by the strictures of Theresa May. Had Johnny Byron dragged himself out of his stupor to the polling station, which he would never have done, as he had no legal address, I'd like to think that as a true contrarian he would have voted in the same way as the notoriously politically incorrect Jeremy Clarkson and supported Remain. Perhaps he'd have realised that the bureaucrats of the European Union would be more likely to protect his human rights than the brutally indifferent centralisers of Whitehall, eager to see the end to riffraff so that the Russians can buy woodland estates in Wiltshire untroubled by caravans. But the audiences that cheered him on and gave him a standing ovation, thc Tory anarchists, romantic urbanites and frustrated suburbanites, who identified with the spirit of a man who recklessly defied faceless authority in the name of Gog and Magos and King Arthur - many of them voted Brexit. As did the sullen suburban inhabitants of Pewsey and the tight towns and villages of Wiltshire, resentful of their children's emancipation under the influence of the sex, drugs and drinks of today's world, for Rooster also represented the unmooring spirit of globalisation at the same time being English. The Guardian's theatre  critic thought it was a knockout and captured the play's communication of a life force our society hungers for: 

Rylance described Jerusalem as 'satisfying a hunger In audiences for wildness and defiance. There's a feeling that they've eaten something they haven't eaten for years, something they'd forgotten, that's really needed for their health.' And certainly, to watch this play is to experience a kind of reawakening: a rekindling, if not of nationalism, then certainly of a sense of belonging: to see it, to understand it, feels as if Butterworth has struck the core of our national identity.'

...ooo000ooo...

Potser es pot trobar una idea de per què el Brexit va tenir èxit a Wiltshire, a la localitat de Pewsey, al sud de Marlborough. Un assentament històric, on segons el mite el rei Artur allotjava la seva dona mentre lluitava contra els danesos, la seva població ha passat de menys de 100 gravats al Llibre Domesday a prop de 3.500, gràcies a la línia de ferrocarril.  Pot ser molt difícil si heu de viure allà com a mare soltera, com podeu veure en una pel·lícula de Wiltshire Voices que permet als habitants parlar per si mateixos. Va ser el lloc de residència del constructor que va inspirar la interpretació de Mark Rylance com a Johnny "Gall" Byron, a Jerusalem, de Jez Butterworth. Una obra de gran èxit a Londres i a Broadway, Jerusalem va anticipar el fantàstic enyorança del Brexit. El seu personatge central al voltant de la qual gira tota l'obra és Johnny Byron, que viu en una caravana, un foraster salvatge que atrau la joventut local i els introdueix en les drogues i la permissivitat, més que delinqüent, algú que l'esperit del qual és al·legal. L’obra té lloc el dia de Sant Jordi, quan se li ha comunicat el seu darrer avís de desnonament. Johnny 'Gall' Byron no personifica l'ambiciós impuls per iniciar-se en el comerç mundial amb el món anglòfon, ni el desig de constituir la sobirania positiva al parlament, ni l'atractiu per a la superioritat imperial i, sens dubte, el gran malisme, ja que acull tothom per què ho són, companys de viatge i migrants. En canvi, representa un antic desig de llibertat en el món modern, de dir a l'actual ordre social amb els ajuntaments, les regles i les dietes que "es fotin". Lluny de buscar el control, esclata amb la subversió del control. En "Gall" és part hooligan, part descendent de déus pagans anglesos, que fa que els adolescents passin de la rectitud suburbana al sublim, part d'una demanda de propòsit i no de càlcul corporatiu. Els debats terribles sobre Anglaterra i la identitat anglesa van ser galvanitzats per l’obra i per la interpretació de Rylance com a Gall. Un aspecte era poc assenyalat. El propi Johnny 'Gall' Byron no esmenta Anglaterra ni fa cap declaració ideològica. Ell revela tot allò que es projecta sobre ell, mentre que el seu anglès pur està lliure de responsabilitats o reclamacions sobre "qui som". Es veuria horroritzat per les restriccions de Theresa May. Si Johnny Byron s’hagués arrossegat del seu estupor fins al col·legi electoral, que mai no hauria fet, ja que no tenia cap adreça legal, voldria pensar que com a autèntic contrari, hauria votat de la mateixa manera que el notòriament políticament incorrecte Jeremy Clarkson i va donar suport a Remain. Potser s’hagués adonat que els buròcrates de la Unió Europea tindrien més probabilitats de protegir els seus drets humans que els centrals brutalment indiferents de Whitehall, desitjosos de veure el final del rebombori, perquè els russos puguin comprar finques als bascos de Wiltshire sense turbes amb caravanes.  Però els públics que el van animar i li van donar una ovació permanent, els anarquistes conservadors, els urbanites romàntics i els suburbis frustrats, que es van identificar amb l’esperit d’un home que va desafiar de forma temeraria l’autoritat sense rostre en nom de Gog i Magos i del rei Artús, molts dels ells van votar pel Brexit. Igual que els pobres suburbials habitants de Pewsey i els poblets i pobles de Wiltshire, ressentits de l'emancipació dels seus fills sota l'atenció del sexe, les drogues i les begudes del món actual, perquè el Gall va representar també l'esperit implacable de la globalització sense deixar de ser anglès. El crític de teatre de The Guardian va pensar que era una exitàs i capturava la comunicació d'una força vital de la que la nostra societat té fam:

Rylance va descriure Jerusalem com "satisfer la fam en públic per la salvatge i el desafiament. Hi ha la sensació que han menjat alguna cosa que no han menjat durant anys, una cosa que havien oblidat, realment necessària per a la seva salut". I, sens dubte, veure aquesta obra de teatre és experimentar una mena de ressorgiment: una revifalla, si no d'un nacionalisme, aleshores certament d'un sentiment de pertinença: veure-la, entendre-la, fa sentir com si Butterworth hagués tocat el nucli de la nostra identitat nacional".

10.26.2019

manifesto-Catalan-Civil-Society

http://www.lafede.cat/la-societat-civil-catalana-rebutja-la-sentencia/

La societat civil catalana rebutja la sentència  


Aquest dilluns 14 d’octubre, dia en que s’ha fet pública la sentència del “procés”, més d’un centenar d’entitats i organitzacions de la societat civil han signat un manifest de rebuig a la sentència on es denuncien les “conseqüències greus que aquesta té sobre els drets polítics de la ciutadania i els drets de manifestació, d’expressió, de lliure associació i de dissidència política, suposant un retrocés per la qualitat democràtica de la nostra societat”. El manifest s’ha presentat a les 13.30 h a la Plaça de Sant Jaume. Les adhesions estan obertes a través d’un formulari.

Foto unitària de rebuig a la sentència. 14 d’octubre de 2019. Foto: Lafede.cat

Actualització 17 d’octubre: Entre dilluns i dijous s’han adherit a aquest manifest 385 entitats.

 

Manifest

DAVANT LA SENTÈNCIA DEL PROCÉS-UNA CRIDA A LA LLIBERTAT COM A ESPAI DE CONSENS

Avui 14 d’octubre hem conegut la sentència del Tribunal Suprem del judici als líders de la societat civil i representants polítics. Una sentència que condemna a

Oriol Junqueras per sedició i malversació, a 13 anys de presó
Jordi Turull per sedició i malversació, a 12 anys de presó
Raül Romeva per sedició i malversació, a 12 anys de presó
Dolors Bassa per sedició i malversació, a 12 anys de presó
Carme Forcadell per sedició, a 11 anys i 6 mesos de presó
Quim Forn per sedició, a 10 anys i 6 mesos de presó
Josep Rull per sedició, a 10 anys i 6 mesos de presó
Jordi Sànchez per sedició, a 9 anys de presó
Jordi Cuixart per sedició, a 9 anys de presó
Meritxell Borràs per desobediència, a 60.000 € de multa
Carles Mundó per desobediència, a 60.000 € de multa
Santi Vila per desobediència, a 60.000 € de multa

Les entitats socials sotasignades, representants de diferents sectors del nostre país i compromeses amb els valors de la pau i el diàleg com a principis indestriables de tota societat democràtica,

MANIFESTEM:

PRIMER: Entenem que aquesta sentència significa la culminació d’un procés de judicialització de la política, punt al qual mai no s’hauria d’haver arribat.

SEGON:

  • Manifestem el nostre desacord amb la sentència, que no resol el conflicte polític, i denunciem la injustícia a la qual s’enfronten totes les persones condemnades.
  • Denunciem les conseqüències greus que aquesta sentència té sobre els drets polítics de la ciutadania i els drets de manifestació, d’expressió, de lliure associació i de dissidència política, suposant un retrocés per a la qualitat democràtica de la nostra societat.
  • Denunciem les greus conseqüències que la sentència té per a la normalitat política a Catalunya i els seus efectes per a l’autogovern de la Generalitat.

TERCER:

  • Treballarem per la llibertat de les persones condemnades des d’amplis espais de consens socials i polítics a Catalunya i Espanya.
  • Fem una crida als partits polítics i a institucions públiques per trobar el camí de la política posant fi a la judicialització d’un conflicte polític.
  • Fem una crida a la ciutadania a participar a les mobilitzacions de tots els espais compartits que contribueixen a reforçar la cohesió i la convivència des de la fermesa en les reivindicacions dels drets democràtics i les llibertats.

10.14.2019

Reactions


Alfred de Zayas,
(U.N. Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order, 1 May 2012 - 30 April 2018)
https://www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/AlfreddeZayas.aspx

https://twitter.com/Alfreddezayas/status/1183746932163928065?s=19

2. Ska Keller (President, Greens EP)
https://twitter.com/SkaKeller/status/1183662837320900608?s=19

3. Jean Quatremer (journaliste)
https://twitter.com/quatremer/status/1183661031597498369?s=19

4. Jordi Nieva: 

"La sentencia es muy discutible desde el punto de vista penal"

El catedrático de Derecho Procesal considera que "puede tener material suficiente para ser recorrida ante el Tribunal Constitucional y, obviamente, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

VIDEO: https://amp.elperiodico.com/es/politica/20191014/jordi-nieva-sentencia-proces-7681691EAW3


78 years to the day after President Companys' court martial, Judge Llarena, of the Supreme Court, has issued a third EAW to subject the RT. Hon. President Puigdemont to another show trial in Madrid. 

PARTE DISPOSITIVA y6
EL INSTRUCTOR ACUERDA:

Continuar el trámite de las piezas de situación personal abierta respecto del procesado que a continuación se seriala, a los solos efectos del aseguramiento personal que se acuerda.

Dejar sin efecto la busca y captura e ingreso en prisión, así como las órdenes nacionales e internacionales de detención que se hubieran acordado respecto de esta causa o de causa a ella acumulada, con relación a Carles Puigdemont i Casamajó, previamente emitidas.

Acordar por esta resolución la busca y captura e ingreso en prisión de:

-Carles Puigdemont i Casamajó, nacido el 29 de diciembre de 1962 en Amer (Girona), España, hijo de Xavier y de Nuria.

Líbrese la oportuna orden nacional de detención y puesta a disposición, orden europea de detención y entrega, y orden internacional de detención con fines extradicionales, para el ejercicio de las acciones penales correspondientes.

Ratificar la declaración de rebeldia de Caries Puigdemont i Casamajó.

Remítase la orden europea de detención y entrega de Cartes Puigdemont a la Autoridad judicial competente de Bélgica y a Sirene, para su difusión en el Sistema de información Schengen y a los efectos de su detención y entrega.

Remítanse asimismo a Interpol como orden internacional de detención para caso de localizarse al rebelde en un país que no pertenezca a la Unión Europea, con el compromiso de que se remitirá vía diplomática a través del Ministerio de Justicia conforme a la normativa de la Extradición la oportuna solicitud de extradición.

Remítase la oportuna requisitoria a los lltmos Sres. Directores Generales de la Policia y de la Guardia Civil a los efectos de la busca y captura nacional del citado rebelde.

Source: https://twitter.com/boye_g/status/1183729961905147909?s=19


FCBarcelona


Source: https://twitter.com/FCBarcelona/status/1183658596506243072?s=19

https://www.fcbarcelona.com/en/news/1451999/prison-is-not-the-solution

COMMUNIQUE
PRISON IS NOT THE SOLUTION

FC Barcelona, as one of the leading organizations in Catalonia, and in accordance with its historical record, for the defence of freedom of expression and the right to decide, today, after the condemnatory ruling issued by the Supreme Court in relation to the open process against the Catalan civic and political leaders, states that:

In the same way that the preventive prison sentence didn't help to resolve the conflict, neither will the prison sentence given today, because prison is not the solution.

The resolution of the conflict in Catalonia must come exclusively from political dialogue.

Therefore, now more than ever, the club asks all political leaders to lead a process of dialogue and negotiation to resolve this conflict, which should also allow for the release of convicted civic and political leaders.

FC Barcelona also expresses all its support and solidarity to the families of those who are deprived of their freedom.

Barcelona, 14 October 2019


https://www.fcbarcelona.cat/ca/noticies/1451999/la-preso-no-es-la-solucio


10.13.2019

Detinguts23S


Font: https://twitter.com/AlertaSolidaria/status/1183163028600061954?s=19

DE LA PRESUMPCIÓ D'INNOCÈNCIA A L'AÏLLAMENT!

Aquesta setmana el Ministeri de I'Interior de I'Estat espanyol ha començat a notificar als 7 independentlstes ingressats a Soto del Real, des del dia 26/09/2019, que els hi aplicaran el Règïm F.I.E.S. 3BA. I a dues d'aquestes 7 persones, a més a més, han acordat que estiguin en règlm d'aïllament.

Què implica el Règlm F.I.E.S.?

El règlm F.I.E.S. és una classificacló dels Interns que permet a Instltucions penltenciàries restringir els drets dels intems. Aquests tractament dels interns ha sïgut camp de batalla per aquelles organltzacïons i entïtats que defensem els Drets Humans.

El Règlm FIES suposa:

-Intervenció DE TOTES LES COMUNICACIONS ESCRITES: Es fotocopien les cartes, també els sobres, per ambdues bandes, i es registra qui és el destinatari. Aquesta informació és reenviada a la coordlnació de Seguretat, els quais sï cal faran traduir les cartes per poder entendre-les.

-Es graven TOTES LES COMUNICACIONS ORALS: les matelxes s'envlen al coordinador de seguretat qui en desglossarà el contingut. S'anota nom, cognoms, DNI, i relació dels comunicants amb I'Intern.

-Intervenció de Illbres, revïstes, etc. És com passar un censor que valora què pot i què no pot llegir I'intern. Allò que no considerin oportú ho enviaran al coordinador de seguretat amb les dades de la persona que ha remès el lllbre i/o revista.

-Observació dlària i anotacló per part dels funcionaris del dia a dla de I'intern (amb qui parla, amb quins presos es relaciona, les passejades, les lectures, els hàblts higènics, tot).

-Control i possible gravació de les converses amb les advocades, anotant les visites amb aquests, i les dades de filiació.

El Règim FIES alhora suposa encara més restricclons: Cal autorització expressa del Director del Centre penitenciari per consultes mèdiques externes; major freqüència de canvis de mòduls o de presons, prohlbicló de fer cursos o tallers, esorcolls freqüents, restricció al nombre de llïbres que poden tenir aés, etc.

En el cas dels 7 independentistes, a banda de les restriccions genèriques que suposa la inclusió en el Règim FIES se'ls limita a poder enviar només 2 cartes a la setmana.

Cal remarcar que a dos dels set companys el centre penltenciari ha acordat limitar el temps de pati a 3 hores, això vol dir que la persona està sola a la cel· la la resta del dia, fins i tot els àpats.

Així mateix, cap dels set ha pogut encara poder fer trucades, doncs contínuament el Centre rebutja els documents presentats tal i com ells mateixos han dit que havien de ser entregats.

Ahir dia tollo/2019 a un dels companys que es troben en aïllament el van tornar a canviar de mòdul, sense avisar a la familia, la qual tenla visita avui a partir de les 18h. El canvl fet ha suposat que la família, per poder veure el seu familiar tant sols 45 minuts, després de fer més de 630 quilòmetres, havien de ser al centre penltenciari avui a les 14h si volien comunicar amb el seu familiar, si no aquesta setmana ja no haurien pogut comunicar.

Recordem que estem en un cas en que els 7 companys independentistes estan a la presó. De forma injustificada, però en condició de presó provisional, així dones no en compliment de cap pena.

Encara que estiguessin complint pena, això no implica que es puguin vulnerar els POCS drets
que entre quatre grises parets tenen les persones preses.

El règim RES suposa una restricció injustificada de les persones preses, que implica la desigualtat de tracte, i el respecte als drets humans que prohibeixen imposar o causar maltractaments, tortura, vexaclons o tractes degradants. Privar del dret a la Intimltat, dret a la sociabilització, dret a poder-se comunicar, etc. suposa una vulneració flagrant dels drets que qualsevol persona té pel mer fet de ser persona.

En el present cas encara és més flagrant, puix recordem que les persones empresonades es
troben en una sltuacló d'execepclonalltat com és la presó provisional. En aquesta categoria la restricció dels drets dels intems encara ha de ser menor; de fet la normativa internacional
(Regles Nelson Mandela) són taxatives a I'establir que les persones preses a I'espera de la presumpcl6 d'innocència seran tractats com a Innocents; els Iímlts dels drets de les persones que no estan complint condemna ha de ser més àmplla que la de les persones que compleixen condemnes.

En el present cas el Ministeri de I'Interior a través del Centre Penitenciari justifica aquesta
restrlcció de drets per «la naturalesa i gravetat dels fets presumptament comesos, vlnculats
amb organitzacions de terrorisme violent, constitueixen circumstàncies que posen de manifest un elevat nivell de perillositat i la necessitat d'adoptar mesures de control i per tant determinen la seva assignadó a un règim de vlda restrictlu».

Des d'Alerta Solidària considerem Intolerable I'aplicació del règlm FIES a qualsevol persona presa i encara menys a persones pendents de sentència, de les quais encara a dla d'avui cap Informacló concreta s'ha facilitat a les defenses per justificar ja no només la presó provisional sinó ni tant sols que justïflquin la mera lmputació.

Aturem el règim FIES defensem els Drets Humans!

Paisos Catalans, 11 d'octubre de 2019

7.14.2019

Liberté-Egalité-Fraternité


We write this on July 14, which as the reader knows all too well, is not France's Independence Day but rather the day the Bastille prison, the symbol of the Ancien Régime, was stormed and taken in Paris, and the monarchy toppled. There followed on the one hand a period of bloodthirsty political cleansing about which, of course, the French have no reason to be nostalgic; but also, on the other, three universal values that have inspired the "Western world"'s far from obstacle-free path towards the recognition, and respect for, fundamental human rights.

Within the category of "egalité" we find a key principle: that all citizens are equal before the law. This principle, or value, has many ramifications, and we would like to underline on this occasion equality on the basis not of social class (the clochard deserves the same treatment as the banker or the millionaire, before the police or the courts) but of national identity. A Scottish citizen or the person of Pakistani origin deserves the same treatment as the Londoner or an Italian. Of course.

Sadly, though, we have no alternative but to acknowledge, on objective grounds, that judges, being humans like anyone else, share stereotypes and prejudice much the same as any other citizen. However, unless they are aware of this and counter it in their deliberations and judgments, the impact of this bias can be immeasurably greater in their activity than if they were farmers, factory workers or shop assistants. Judges send people to prison or fine them. In some less-developed parts of the world, they can issue death sentences. Farmers cannot.

Among these personal factors some may be aimed at particular groups, while others may be summed up as markers of patriotism, jingoism or nationalism which, as Michael Billig reminds us, is often so banal as to make us unaware of these feelings, and hostile towards people who have an identical bias... but with regard to another nation.

In Spain, in particular, numerous authors have pointed out that the longstanding negative stereotype of the Catalans is akin to that of the Jewish people. This, coupled with a doctrinaire, almost fanatical, belief that the unity of Spain is sacred (the reader would be surprised to find even Spanish prime ministers using this term), whipped up by nearly all the media, would make it almost impossible for a judge in the High Court of Catalonia to be truly neutral in trying twelve peace-loving Catalan politicians and social leaders on ridiculous charges of rebellion. And given Spain's strategy to have them put on trial not in the court of first instance, but in Madrid - where they have not even dared to speak in their own language! - makes the principle of neutrality a quimera. So in such a case egalité is quite impossible. Had it been possible, in the first place, the Catalonia-Spain political conflict would have been solved around a negotiating table, which is the way politicians are expected to resolve problems before they reach the level of a crisis or a conflict. Around a table, not in a courtroom.

This severe affirmation has, unfortunately, plenty of evidence to  back it up. On the one hand, the Spanish courts have arrogantly refused to heed the clear messages from courts in Belgium, Germany and Scotland: the charges of rebellion and sedition against the promoters of Catalonia's self-determination referendum are ludicrous.

Even more clearly, the UN Working Group on Arbitrary Detention has issued two reports - as we are sure the reader knows - stating extremely clearly that the political prisoners are to be released, listing a dozen violated fundamental rights. Spain - that had no problem being vociferous when the same working group called for the release of Venezuelan political prisoners - not only refuses to comply, but has made serious but unfounded extemporaneous aspersions on several of its members.

So, basically, Spain's continued to repress the Catalan leadership instead of seeking a political way forward. And it is not only the leadership that it suffering. The reader is reminded that over a thousand Catalan citizens received medical attention because of the assaults of polling stations by Spanish police on voting day, 1 October, 2017. 

We are referring to a period during which investigations of clear violations of fundamental rights (such as privacy, assembly, freedom of expression, the right to a fair trial...) have come to nought, while (for instance) Catalans accused - rightly or wrongly - of criticizing the police have found themselves accused by the public prosecutor of hate speech! Clowns, car mechanics, teachers, local councillors and mayors have been dragged through court proceedings, with the anguish of Damocles' sword just above them. Some of the people injured on voting day, having reported the police excesses (dozens of these police officers face charges), have then been reported for "disobedience".

The State is being ruthless and it clearly does not matter who is in power in the Spanish government: the repressive machinery continues unabated, using whatever methods it can, legal or otherwise, short of actually killing anyone, to try and repress the Catalans' will for freedom. And even opponents of Catalonia's national emancipation warn that this strategy only further enlarges the majority of Catalans who aspire to liberté. And egalité. And fraternité.

7.06.2019

Laureà Prats i Cateura

Extractes biogràfics del doctor Laureà Prats i Cateura.
Click here if need be to access the whole text.

6.23.2019

BOYE defends Puigdemont and Comin, MEPs

Part of Gonzalo BOYE's defence of the rights of Puigdemont and Comin, MEPs
Click here if need be to access the whole text.

Carta de Emmerson a l'ONU (21 de juny de 2019)

Una traducció catalana (per M.S.) de la duríssima carta contra Espanya del defensor dels ostatges Cuixart, Sanchez, Junqueras, Forn, Rull, Romeva i Bassa, Ben Emmerson, al Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries (acrònim en anglès WGAD) de l'ONU.

Click here if need be to access the whole text.
Baròmetre de l'ús del català a Internet